Polityka prywatności

§ 1
Informacje ogólne
 1. Administratorem danych w serwisie www.zapisy.oaza.warszawa.pl (dalej „Serwis”) jest Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej, z siedzibą w 02-314 Warszawa, ul. Grójecka 38, posiadająca NIP 701-093-62-15, REGON 383874742 (dalej „Administrator”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dane w Serwisie przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Administrator korzysta z technologii cookies i podobnych. Szczegóły w powyższym zakresie określają dalsze zapisy niniejszej polityki prywatności.
 4. Niniejsza polityka prywatności określa szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Administratora. W każdym przypadku w razie ewentualnej sprzeczności niniejszej polityki z obowiązującymi przepisami pierwszeństwo będą miały obowiązujące przepisy.
 5. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: rekolekcje.waw@gmail.com, lub pisemnie na adres: ul. Grójecka 38, 02-314 Warszawa.
§ 2
Zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator przetwarza dane w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zgodę udzieloną przez osobę, której dane dotyczą (tak jest m.in. w przypadku zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowe możliwych do udzielenia w Serwisie);
  2. uzasadniony interes Administratora (tak jest w przypadkach szczegółowo opisanych w regulaminach usług dostępnych w serwisie; ta podstawa dotyczy w szczególności tzw. marketingu usług własnych Administratora wobec Klientów Administratora, a także w przypadku konieczności przetwarzania danych w celach wypełniania obowiązków w postępowaniach podatkowych itp.);
  3. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zawartej przez Administratora z Klientem korzystającym z usług dostępnych w Serwisie (jeśli Klient zawiera z Administratorem umowę dotyczącą świadczenia usług dostępnych w Serwisie, to w celu wykonania tej umowy Administrator musi mieć możliwość przetwarzania tych danych Klienta, które są w tym celu niezbędne).
 2. Zakres przetwarzanych danych określają szczegółowo regulaminy usług dostępnych w Serwisie. Standardowo dane te obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, adres kontaktowy, numer telefonu, adres IP i inne oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane te mogą być też przetwarzane w ramach technologii cookies i podobnych.
 3. Okres przechowywania danych:
  1. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
  2. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora dane osobowe będą przetwarzane dla określonego celów do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  3. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o konieczność wykonania umowy dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 4. Administrator planuje udostępnianie danych osobowych osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej /w celach marketingowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi, zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 5. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.
 9. Podanie danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w oparciu o udzieloną zgodę jest dobrowolne, a brak zgody uniemożliwi realizację działań objętych treścią danej zgody.
 10. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
§ 3
Pliki cookies
 1. Serwis wykorzystuje technologię cookies i podobne. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Informacje te mogą również w przypadku wyrażenia odrębnej zgody zawierać dane osobowe, np. adres IP.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
 4. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. „analityczne” pliki cookies umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. Cookies te gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na stronie. Informacje te służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 5. Pliki cookies można podzielić na dwie grupy:
  1. „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  2. „Stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies lub http://wszystkoociasteczkach.pl/
 7. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zapisywanie w niej przez Administratora plików cookies i podobnych oraz odczytywanie informacji z takich plików.